Regulamin

I. Definicje

  1. Administrator- Michał Bieńko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Bieńko NIP 7123302618 REGON 362960892 ul. Wrońska 1B/64 20-327 Lublin

  NIP: 7123302618

  REGON: 362960892

  Adres: ul. Wrońska 1B/64, 20-327 Lublin

  adres e-mail: kontakt@michalbienko.pl

 1. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Programu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Okres Rozliczeniowy – określony przedział czasowy, w ujęciu miesięcznym rozumianym jako miesiąc kalendarzowy, liczony od dnia zawarcia Umowy, za który dokonywane są rozliczenia za zakup Programu.
 4. Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych.
 5. Płatność cykliczna – pozwala na regularne obciążanie rachunku Klienta rozłożoną na raty ceną za zakup Programu, poprzez kartę płatniczą bez konieczności wykonywania przez niego transakcji w systemie Operatora Płatności.
 6. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Sklep Internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma on-line
 2. Sprzedawca – Michał Bieńko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Bieńko 7123302618 REGON 362960892 ul. Wrońska 1B/64 20-327 Lublin.
 3. Umowa – umowa zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest zakup Programu.
 4. Program – Program Budowy Sylwetki Hollywood szczegółowo opisany w ofercie Sprzedawcy w Sklepie Internetowym 
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, dokonująca zakupu programu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.
 2. Klient może dokonać zakupu Programu w formie sprzedaży ratalnej wymagającej Płatności cyklicznej. Program jest treścią cyfrową nie zapisaną na nośniku materialnym, dostarczaną Klientowi w formie elektronicznej.

III. Ceny i płatności

1. Zakup Programu następuje według cen przewidzianych wskazanych w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia przez Klienta.

2. Ceny Programu zamieszczone w Sklepie Internetowym:

a) stanowią ceny brutto, obejmujące podatek VAT;

b) podawane są w złotych polskich;

3. Klient dokonuje płatności poprzez dokonanie przelewu elektronicznego za pośrednictwem Operatora Płatności.

4. Za zakupiony Program Klient dokonuje płatności z góry, na zasadach wskazanych w specyfikacji Programu wskazanej w Sklepie Internetowym.

5. Klient może skorzystać opcji płatności za Program w ratach – na zasadach Płatności cyklicznej. Klient dokonuje Płatności cyklicznej z góry, w pierwszym dniu danego Okresu Rozliczeniowego.

6. Zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem umowa, jest umową sprzedaży treści zapisanej cyfrowo. Wybranie opcji płatności cyklicznej nie zmienia charakteru niniejszej umowy – jest to umowa sprzedaży, a nie płatna subskrypcja. Wybranie opcji Płatności cyklicznej powoduje rozłożenie obowiązku zapłaty całej ceny za kupiony Program na raty.

7. Klient dokonując zakupu Programu, o którym mowa w ust. 5, wyraża zgodę na dokonywanie Płatności cyklicznej według zasad określonych w Regulaminie.

8. Anulowanie Płatności cyklicznej przez Klienta w trakcie trwania Umowy nie oznacza rozwiązania Umowy i nie powoduje wstrzymania naliczania należności za Program.

9. Niniejszy Regulamin reguluje zasady dokonywania płatności w formie automatycznego pobrania należności z rachunku Klienta, tytułem ceny za zakup Programu, płatnej w systemie ratalnym.

10. Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznych przez Klienta następuje w trakcie procedury nabywania Programu i wybrania przez niego opcji zapłaty za Program w ratach.

11. Dokonując zakupu Programu, wybierając opcję zapłaty ceny w ratach i akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na dokonywanie Płatności cyklicznych.

12. Dla skorzystania przez Klienta z Płatności cyklicznych, niezbędne jest posiadanie przez Klienta Karty płatniczej i/lub konta bankowego lub innej formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności (metody płatności).

13. Po wyborze metody płatności Klient zobowiązany jest podać wpisując w formularzu, albo podające telefonicznie niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności, takie jak: numer Karty płatniczej, datę ważności Karty płatniczej, kod CVV/CVC, numer konta bankowego (rejestracja metody płatności).

14. Klient dokonując akceptacji Regulaminu wyraża zgodę na rejestrację danych wskazanych w trakcie procesu płatności, o których mowa w regulaminie.

15. Transakcje płatnicze dokonywane w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem zarejestrowanej metody płatności obsługiwane są przez Operatorów Płatności świadczących usługi płatnicze w ramach działania Sklepu Internetowego.

16. Prawidłowa rejestracja metody płatności skutkuje zapisaniem podanych danych przez Operatora Płatności i umożliwia Operatorowi Płatności cykliczne obciążanie rachunku Klienta.

17. Klient ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez Operatora Płatności, a w przypadku ich zmiany zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.

18. Korzystanie z Płatności cyklicznych jest dobrowolne. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Rezygnacja z Płatności cyklicznej nie oznacza wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy. Wszelkie należności z tytułu zapłaty ceny w systemie ratalnym są nadal naliczane.

19. Skorzystanie z usługi Płatności cyklicznej nie wiąże się z otwarciem rachunku bankowego ani rachunku płatniczego.

20. Klient zobowiązuje się zapewnić, na rachunku wskazanym przy wyborze metody Płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności za zakup Programu. Środki powinny być dostępne na rachunku w wysokości oraz w takim czasie, aby było możliwe ich pobranie z zachowaniem terminów określonych w ustępach poniższych.

21. Operator Płatności cyklicznie pobiera z rachunku Klienta kwotę pieniężną stanowiącą równowartość należnej raty miesięcznej tytułem ceny Programu. Wysokość należnej kwoty pieniężnej zależna jest od wariantu Programu wybranego przez Klienta.

22. Operator Płatności pobiera z rachunku Klienta należną kwotę pieniężną pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego.

23. Okres Rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc i liczony jest od dnia zawarcia Umowy.

24. W razie nieuregulowania płatności w terminie przez Klienta, Sprzedawcy należą się odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

25. Brak płatności ze strony Klienta skutkować może skierowaniem sprawy na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.

IV. Zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia na określony Program, Klient wpisuje swoje dane w formularzu na stronie internetowej w Sklepie Internetowym. Następnie wybiera opcję „Dokończ moją rejestrację”.

2. Po przekazaniu Sprzedawcy zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę internetową Operatora Płatności, na której uiszcza opłatę za dany rodzaj Programu, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie i cennikiem dostępnym w Sklepie Internetowym.

3. Po wpisaniu danych karty i zatwierdzenia, karta zostaje automatycznie obciążona pełną albo ratalną kwotą.

4. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę płatności (lub pierwszej płatności w przypadku płatności w formie ratalnej) dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

5. Umowa zostaje zawarta na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w specyfikacji Programu wskazanej w Sklepie Internetowym. 

V. Program

1. Użytkownik ma obowiązek poinformować Sprzedawcę przed zakupem Programu o jakichkolwiek przeciwwskazaniach zdrowotnych, w szczególności o przebytych chorobach, urazach, kontuzjach oraz o alergiach.

2. Użytkownik, pragnący uzyskać założone cele treningowe, zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek Sprzedawcy. Jednocześnie podkreśla się, że z uwagi na specyfikę programu oraz mnogość czynników wpływających na ich efekt (na które Sprzedawca nie ma wpływu), nie jest możliwe udzielenie gwarancji osiągniecia przez Użytkownika zamierzonych celów. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem, aby Użytkownik osiągnął zamierzony cel, nie ponosi on jednak odpowiedzialności za jego nieosiągnięcie.

3. Wysyłka zamówionych Programów następuje w przeciągu 15 minut od chwili zawarcia umowy.

VI. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych Programów powinny być zgłoszone Sprzedawcy drogą e-mailową na adres: kontakt@michalbienko.pl .

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój adres e-mail oraz dokładnie opisać zaistniały problem.

3. Klient powinien zgłosić reklamację Programu niezwłocznie po stwierdzeniu wady.

4. Sprzedawca nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na zgłoszenie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta, podanej w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za przyjęte przez Sprzedawcę, jeżeli odpowiedź na reklamację nie nastąpi w terminie zastrzeżonym w ust. 4.

6. W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Prawo do odstąpienia przez Klienta od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, w sytuacji gdy: 

a) zamówiona Usługa została wykonana przez Sprzedawcę (zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta); 

b) zamawiane treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym, a dostarczane są Klientowi jedynie w formie elektronicznej za jego zgodą (zgodnie z Regulaminem) przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta).

2. Klient zawierając umowę, oświadcza że jest świadomy tego, że kupowany przez niego Program jest treścią cyfrową nie zapisaną na nośniku materialnym, a dostarczoną Klientowi jedynie w formie elektronicznej i wyraża na to zgodę, a to w konsekwencji wyłącza jego prawo jako konsumenta do odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy dotyczącej zakupu Programu.

3.Sprzedawca gwarantuje, że Klient (uczestnik programu), w terminie 90 dni stosowania programu (w zależności od zadeklarowanego celu klientki):

– zredukuje wymiary swojego ciała w sposób pozwalający założenie ubrań o co najmniej jeden rozmiar mniejszy, albo

– zredukuje swoją wagę o minimum 3 kg, albo

– zbuduje masę mięśniową zwiększającą obwód bioder o przynajmniej 2 cm, albo

 • zredukuje obwód talii albo pasa o minimum 3 cm

Sprzedawca udziela 100 % gwarancji zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny oraz zapłatę na rzecz Klienta dodatkowo 500 zł – w przypadku nieosiągnięcia efektów w określonym w programie terminie pod warunkiem spełnienia przez Klienta wszystkich łącznie poniżej przedstawionych pięciu warunków:

Zwrot zapłaconej ceny oraz 500 zł nie będzie przysługiwał Klientowi, w przypadku niespełnienia przez Klienta któregokolwiek z poniższych warunków. Gwarancja nie obejmuje sytuacji, gdy klient z przyczyn zdrowotnych lub siły wyższej nie jest w stanie kontynuować programu.

a. Klient zobowiązany jest do bezzwłocznego wprowadzania zadań zaleconych przez trenerów; informowania trenerów o braku efektów lub innych problemach związanych z realizacją programów i zwracać się do nich z prośbą o pomoc; aktywnego udzielania się na grupie – dzielenia się sukcesami i problemami.

b. Klient zobowiązany jest do wykonywania dokładnych pomiarów sylwetki regularnie – co tydzień i wpisywanie tych pomiarów co tydzień do dokumentu do tego przeznaczonego; robienia cotygodniowych zdjęć sylwetki i wysyłania ich na stronie: Program Hollywood – Wsparcie (trzymając kartkę papieru z zapisywaną datą wykonania zdjęcia), lub w aplikacji CrossKeeper bezpośrednio do trenera.

c. Klient wykona badania hormonalne na własny koszt, gdy zostanę poproszony o to przez trenera w celu znalezienia przyczyny braku efektów.

d. Klient dokona zakupu na własny koszt wszystkich suplementów, które zostaną uznane za niezbędne przez trenera i wykona zdjęcia potwierdzające ich zakup.

e. Klient zobowiązany jest do uczestniczenia w każdym webinarze w poniedziałek o 18:00, środę o 16:30 i piątek o 17:00, albo odsłuchania powtórki i zrobienia zrzutu ekranu potwierdzającego jego obecność.

f. Klient zobowiązany jest do ukończenia programu w całości (90 dni), i zapłaty całej ceny; nie jest możliwe uzyskanie zwrotu ceny i kwoty 500 zł przed ukończeniem programu w całości. Gwarancja dotyczy wyłącznie sytuacji gdy Klient zrealizuje program w całości, stosując się w pełni do zaleceń i nie uzyska opisanych wyżej, przyjętych założeń.

 

                     VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Michał Bieńko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Bieńko NIP 7123302618 REGON 362960892 ul. Wrońska 1B/64 20-327 Lublin, adres e-mail: mbienko94@gmail.com

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu:

a) świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zgodnie z 

treścią niniejszego Regulaminu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych

Klienta stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz w przypadku danych szczególnej kategorii np. dotyczących zdrowia art. 9 ust. 2 lit a RODO

b) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przesyłanie informacji

handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,

c) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających

realizację obowiązków wynikających z prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanym ze świadczeniem usług lub z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane innym podmiotom, tylko w przypadku jeżeli udostępnienie tych danych wynika z konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Podstawą udostępnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych).

4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do momentu, w którym dalsze

przetwarzanie tych danych okaże się zbędne z punktu widzenia wyżej wskazanych celów przetwarzania danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, gdy podstawą ich przetwarzania była wyrażona zgoda.

5. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegać będzie na ewentualnym zaproponowaniu Użytkownikowi produktu najlepiej dopasowanego do jego potrzeb, jednak żadna decyzja wiążąca dla Klienta lub Administratora nie będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany.

6. Odbiorcą danych osobowych Klienta będą osoby upoważnione do ich otrzymania na podstawie odrębnych dokumentów, np. na podstawie umów, np. podwykonawcy i zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Użytkownik posiada prawo do:

a)    dostępu do swoich danych;

b)    sprostowania swoich danych;

c)    usunięcia swoich danych;

d)    ograniczenia przetwarzania swoich danych;

e)    przenoszenia swoich danych;

f)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie – dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgodny przed jej cofnięciem;

g)    do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Klienta danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu świadczenia na rzecz Klienta usług.

9 . Przesyłanie przez Administratora informacji handlowej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wymaga uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika w tym zakresie.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy. 

2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie Programy udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Sklep Internetowy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

4. Klient zobowiązany jest śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w Regulaminie.

5. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w drodze polubownej przed polubownym sądem konsumenckim lub przez właściwy miejscowo dla Sprzedawcy sąd powszechny