I. Definicje:

 1. Administrator- Michał Bieńko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Bieńko NIP 7123302618 REGON 362960892 ul. Wrońska 1B/64 20-327 Lublin NIP: 7123302618 REGON: 362960892 Adres: ul. Wrońska 1B/64, 20-327 Lublin adres e-mail: kontakt@michalbienko.pl
 2. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Programu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Okres Rozliczeniowy – określony przedział czasowy, w ujęciu miesięcznym rozumianym jako miesiąc kalendarzowy, liczony od dnia zawarcia Umowy, za który dokonywane są rozliczenia za zakup Programu.
 5. Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych.
 6. Sklep Internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma on-line
 7. Sprzedawca – Michał Bieńko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Bieńko 7123302619  REGON 362960892 ul. Wrońska 1B/64 20-327 Lublin.
 8. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Umowa – umowa zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest zakup Programu.
 10. Program – 6 Tygodni Do Bikini szczegółowo opisany w ofercie Sprzedawcy w Sklepie Internetowym 
 11. Użytkownik –  osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, dokonująca zakupu programu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.
 2. Klient może dokonać zakupu Programu jedynie po uprzednim zapłaceniu ceny z góry.
 3. Program jest treścią cyfrową nie zapisaną na nośniku materialnym, dostarczaną Klientowi w formie elektronicznej.

III. Ceny i płatności

 1. Zakup Programu następuje według cen przewidzianych wskazanych w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 2. Ceny Programu zamieszczone w Sklepie Internetowym:
    a) stanowią ceny brutto, obejmujące podatek VAT;
    b) podawane są w złotych polskich;.
 3. Klient dokonuje płatności poprzez dokonanie przelewu elektronicznego za pośrednictwem Operatora Płatności.
 4. Za zakupiony Program Klient dokonuje płatności z góry, na zasadach wskazanych w specyfikacji Programu wskazanej w Sklepie Internetowym.
 5. Po wyborze metody płatności Klient podaje – wpisując w formularzu,niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności, takie jak: numer Karty płatniczej, datę ważności Karty płatniczej, kod CVV/CVC, numer konta bankowego (rejestracja metody płatności). Klient może dokonać płatności również przez system PayPal
 6. Klient dokonując akceptacji Regulaminu wyraża zgodę na rejestrację danych wskazanych w trakcie procesu płatności, o których mowa w regulaminie.
 7. Transakcje płatnicze dokonywane w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem zarejestrowanej metody płatności obsługiwane są przez Operatorów Płatności świadczących usługi płatnicze w ramach działania Sklepu Internetowego.
 8. Klient ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez Operatora Płatności, a w przypadku ich zmiany zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
 9. Operator Płatności pobiera z rachunku Klienta należną kwotę pieniężną w dniu dokonania zakupu.
 10. Klient po dokonaniu zakupu Programu Głównego 6 Tygodni Do Bikini, ma możliwość zakupu materiałów dodatkowych, których zakupienie wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty. Po uiszczeniu zapłaty za Program Główny 6 Tygodni Do Bikini, Klient zostanie przekierowany do podstrony, na której zostanie mu przedstawiona oferta zakupu dodatkowych materiałów uzupełniających Program Główny. 
 11. Klient po wyrażeniu zgody na zakup materiałów, o których mowa w ust. 10 zostanie obciążony dodatkową opłatą bezpośrednio po kliknięciu przycisku “Tak! Zaktualizuj moje zamówienie” Wysokość dodatkowej opłaty będzie wskazana na podstronie przedstawiającej ofertę zakupu dodatkowych materiałów, która pojawi się po uiszczeniu opłaty za Program Główny 6 Tygodni Do Bikini.
 12. Klient może dokonać zakupu jedynie Programu Głównego 6 Tygodni Do Bikini – bez rozszerzania go o dodatkowe materiały. W tym celu, aby przejść dalej kliknie przycisk “Nie, dziękuję”

IV. Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Programu, Klient wpisuje swoje dane w formularzu na stronie internetowej w Sklepie Internetowym. Następnie wybiera opcję „Kupuję i płacę” lub “Kontynuuj do Paypal”
 2. Po przekazaniu Sprzedawcy zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę internetową Operatora Płatności, na której uiszcza opłatę za dany rodzaj Programu, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie i cennikiem dostępnym w serwisie. 
 3. Po wpisaniu danych karty i zatwierdzeniu, karta zostaje automatycznie obciążona pełną kwotą. Karta zostanie również obciążona równowartością ceny materiałów uzupełniających, w przypadku potwierdzenia przez Klienta chęci ich zakupu, za pośrednictwem kliknięcia przycisku “Tak! Zaktualizuj moje zamówienie”
 4. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę płatności dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 5. Umowa zostaje zawarta na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w specyfikacji Programu wskazanej w Sklepie Internetowym. 

V. Program

 1. Użytkownik ma obowiązek poinformować Sprzedawcę przed zakupem Programu o jakichkolwiek przeciwwskazaniach zdrowotnych, w szczególności o przebytych chorobach, urazach, kontuzjach oraz o alergiach.
 2. Użytkownik, pragnący uzyskać założone cele treningowe, zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek Sprzedawcy. Jednocześnie podkreśla się, że z uwagi na specyfikę programu oraz mnogość czynników wpływających na ich efekt (na które Sprzedawca nie ma wpływu), nie jest możliwe udzielenie gwarancji osiągnięcia przez Użytkownika zamierzonych celów. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem, aby Użytkownik osiągnął zamierzony cel, nie ponosi on jednak odpowiedzialności za jego nieosiągnięcie.
 3. Wysyłka zamówionych Programów następuje w przeciągu 15 minut od chwili zawarcia umowy.
 4. Klient otrzymuje dostęp do materiałów na okres 7 tygodni. Istnieje możliwość wydłużenia bezterminowego z wszystkimi przyszłymi aktualizacjami diety, treningu i dostępem do szkoleń za dodatkową opłatą.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych Programów powinny być zgłoszone Sprzedawcy drogą e-mailową na adres: kontakt@michalbienko.pl .
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój adres e-mail oraz dokładnie opisać zaistniały problem.
 3. Klient powinien zgłosić reklamację Programu niezwłocznie po stwierdzeniu wady.
 4. Sprzedawca nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na zgłoszenie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta, podanej w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za przyjęte przez Sprzedawcę, jeżeli odpowiedź na reklamację nie nastąpi w terminie zastrzeżonym w ust. 4.
 6. W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona.

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia przez Klienta od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, w sytuacji gdy:
    a) zamówiona Usługa została wykonana przez Sprzedawcę (zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta);
    b) zamawiane treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym, a dostarczane są Klientowi jedynie w formie elektronicznej za jego zgodą (zgodnie z Regulaminem) przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta).
 2. Klient zawierając umowę, oświadcza że jest świadomy tego, że kupowany przez niego Program jest treścią cyfrową nie zapisaną na nośniku materialnym, a dostarczoną Klientowi jedynie w formie elektronicznej i wyraża na to zgodę, a to w konsekwencji wyłącza jego prawo jako konsumenta do odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy dotyczącej zakupu Programu.
 3. Sprzedawca zapewnia możliwość zwrotu pełnej kwoty za program w sytuacji, gdy klient nie osiągnie efektów stosując program i wykonując wszystkie zalecenia, które otrzymał w zakupionych materiałach w określonym przedziale czasu. Gwarancja nie obejmuje sytuacji, gdy klient z przyczyn zdrowotnych lub siły wyższej nie jest w stanie kontynuować programu. Klient zobowiązany jest do wykonywania dokładnych pomiarów sylwetki regularnie – co tydzień i wpisywanie tych pomiarów co tydzień do dokumentu do tego przeznaczonego; wykonania zdjęcia przed i w trakcie trwania programu oraz po jego zakończeniu (trzymając kartkę papieru z zapisywaną datą wykonania zdjęcia), aktywnego uczestnictwa na grupie na facebooku.

IX. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Michał Bieńko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Bieńko NIP 7123302618 REGON 362960892 ul. Wrońska 1B/64 20-327 Lublin, adres e-mail: kontakt@michalbienko.pl

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu:

a) świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zgodnie z 

treścią niniejszego Regulaminu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych

Klienta stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz w przypadku danych szczególnej kategorii np. dotyczących zdrowia art. 9 ust. 2 lit a RODO

b) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przesyłanie informacji

handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,

c) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających

realizację obowiązków wynikających z prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanym ze świadczeniem usług lub z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane innym podmiotom, tylko w przypadku jeżeli udostępnienie tych danych wynika z konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Podstawą udostępnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych).

4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do momentu, w którym dalsze

przetwarzanie tych danych okaże się zbędne z punktu widzenia wyżej wskazanych celów przetwarzania danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, gdy podstawą ich przetwarzania była wyrażona zgoda.

5. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegać będzie na ewentualnym zaproponowaniu Użytkownikowi produktu najlepiej dopasowanego do jego potrzeb, jednak żadna decyzja wiążąca dla Klienta lub Administratora nie będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany.

6. Odbiorcą danych osobowych Klienta będą osoby upoważnione do ich otrzymania na podstawie odrębnych dokumentów, np. na podstawie umów, np. podwykonawcy i zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Użytkownik posiada prawo do:

 1. dostępu do swoich danych;
 2. sprostowania swoich danych;
 3. usunięcia swoich danych;
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 5. przenoszenia swoich danych;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgodny przed jej cofnięciem;
 7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Klienta danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu świadczenia na rzecz Klienta usług.

9 . Przesyłanie przez Administratora informacji handlowej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wymaga uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika w tym zakresie.

X. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy. 
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie Programy udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Sklep Internetowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient zobowiązany jest śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w Regulaminie.
 5. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w drodze polubownej przed polubownym sądem konsumenckim lub przez właściwy miejscowo dla Sprzedawcy sąd powszechny