I. Definicje:

 1. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Programu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Okres Rozliczeniowy – określony przedział czasowy, w ujęciu miesięcznym rozumianym jako miesiąc kalendarzowy, liczony od dnia zawarcia Umowy, za który dokonywane są rozliczenia za zakup Programu.
 4. Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych.
 5. Sklep Internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma on-line
 6. Sprzedawca – Michał Bieńko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Bieńko 7123302619  REGON 362960892 ul. Wrońska 1B/64 20-327 Lublin.
 7. Umowa – umowa zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest zakup Programu.
 8. Program – 21 Dniowy Restart Bikini szczegółowo opisany w ofercie Sprzedawcy w Sklepie Internetowym 
 9. Użytkownik –  osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, dokonująca zakupu programu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.
 2. Klient może dokonać zakupu Programu jedynie po uprzednim zapłaceniu ceny z góry.
 3. Program jest treścią cyfrową nie zapisaną na nośniku materialnym, dostarczaną Klientowi w formie elektronicznej.

III. Ceny i płatności

 1. Zakup Programu następuje według cen przewidzianych wskazanych w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 2. Ceny Programu zamieszczone w Sklepie Internetowym:
    a) stanowią ceny brutto, obejmujące podatek VAT;
    b) podawane są w złotych polskich;.
 3. Klient dokonuje płatności poprzez dokonanie przelewu elektronicznego za pośrednictwem Operatora Płatności.
 4. Za zakupiony Program Klient dokonuje płatności z góry, na zasadach wskazanych w specyfikacji Programu wskazanej w Sklepie Internetowym.
 5. Po wyborze metody płatności Klient podaje – wpisując w formularzu,niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności, takie jak: numer Karty płatniczej, datę ważności Karty płatniczej, kod CVV/CVC, numer konta bankowego (rejestracja metody płatności). Klient może dokonać płatności również przez system PayPal
 6. Klient dokonując akceptacji Regulaminu wyraża zgodę na rejestrację danych wskazanych w trakcie procesu płatności, o których mowa w regulaminie.
 7. Transakcje płatnicze dokonywane w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem zarejestrowanej metody płatności obsługiwane są przez Operatorów Płatności świadczących usługi płatnicze w ramach działania Sklepu Internetowego.
 8. Klient ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez Operatora Płatności, a w przypadku ich zmiany zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
 9. Operator Płatności pobiera z rachunku Klienta należną kwotę pieniężną w dniu dokonania zakupu.
 10. Klient po dokonaniu zakupu Programu Głównego 21 Dniowy Restart Bikini, ma możliwość zakupu materiałów dodatkowych, których zakupienie wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty. Po uiszczeniu zapłaty za Program Główny 21 Dniowy Restart Bikini, Klient zostanie przekierowany do podstrony, na której zostanie mu przedstawiona oferta zakupu dodatkowych materiałów uzupełniających Program Główny. 
 11. Klient po wyrażeniu zgody na zakup materiałów, o których mowa w ust. 10 zostanie obciążony dodatkową opłatą bezpośrednio po kliknięciu przycisku “Tak! Zaktualizuj moje zamówienie” Wysokość dodatkowej opłaty będzie wskazana na podstronie przedstawiającej ofertę zakupu dodatkowych materiałów, która pojawi się po uiszczeniu opłaty za Program Główny 21 Dniowy Restart Bikini.
 12. Klient może dokonać zakupu jedynie Programu Głównego 21 Dniowy Restart Bikini – bez rozszerzania go o dodatkowe materiały. W tym celu, aby przejść dalej kliknie przycisk “Nie, dziękuję”

IV. Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Programu, Klient wpisuje swoje dane w formularzu na stronie internetowej w Sklepie Internetowym. Następnie wybiera opcję „Kupuję i płacę” lub “Kontynuuj do Paypal”
 2. Po przekazaniu Sprzedawcy zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę internetową Operatora Płatności, na której uiszcza opłatę za dany rodzaj Programu, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie i cennikiem dostępnym w serwisie. 
 3. Po wpisaniu danych karty i zatwierdzeniu, karta zostaje automatycznie obciążona pełną kwotą. Karta zostanie również obciążona równowartością ceny materiałów uzupełniających, w przypadku potwierdzenia przez Klienta chęci ich zakupu, za pośrednictwem kliknięcia przycisku “Tak! Zaktualizuj moje zamówienie”
 4. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę płatności dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 5. Umowa zostaje zawarta na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w specyfikacji Programu wskazanej w Sklepie Internetowym. 

V. Program

 1. Użytkownik ma obowiązek poinformować Sprzedawcę przed zakupem Programu o jakichkolwiek przeciwwskazaniach zdrowotnych, w szczególności o przebytych chorobach, urazach, kontuzjach oraz o alergiach.
 2. Użytkownik, pragnący uzyskać założone cele treningowe, zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek Sprzedawcy. Jednocześnie podkreśla się, że z uwagi na specyfikę programu oraz mnogość czynników wpływających na ich efekt (na które Sprzedawca nie ma wpływu), nie jest możliwe udzielenie gwarancji osiągnięcia przez Użytkownika zamierzonych celów. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem, aby Użytkownik osiągnął zamierzony cel, nie ponosi on jednak odpowiedzialności za jego nieosiągnięcie.
 3. Wysyłka zamówionych Programów następuje w przeciągu 15 minut od chwili zawarcia umowy.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych Programów powinny być zgłoszone Sprzedawcy drogą e-mailową na adres: kontakt@michalbienko.pl .
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój adres e-mail oraz dokładnie opisać zaistniały problem.
 3. Klient powinien zgłosić reklamację Programu niezwłocznie po stwierdzeniu wady.
 4. Sprzedawca nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na zgłoszenie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta, podanej w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za przyjęte przez Sprzedawcę, jeżeli odpowiedź na reklamację nie nastąpi w terminie zastrzeżonym w ust. 4.
 6. W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona.

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia przez Klienta od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, w sytuacji gdy:
    a) zamówiona Usługa została wykonana przez Sprzedawcę (zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta);
    b) zamawiane treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym, a dostarczane są Klientowi jedynie w formie elektronicznej za jego zgodą (zgodnie z Regulaminem) przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta).
 2. Klient zawierając umowę, oświadcza że jest świadomy tego, że kupowany przez niego Program jest treścią cyfrową nie zapisaną na nośniku materialnym, a dostarczoną Klientowi jedynie w formie elektronicznej i wyraża na to zgodę, a to w konsekwencji wyłącza jego prawo jako konsumenta do odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy dotyczącej zakupu Programu.
 3. Sprzedawca zapewnia możliwość zwrotu pełnej kwoty za program w sytuacji, gdy klient nie osiągnie efektów stosując program i wykonując wszystkie zalecenia, które otrzymał w zakupionych materiałach w określonym przedziale czasu. 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy. 
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie Programy udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Sklep Internetowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient zobowiązany jest śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w Regulaminie.
 5. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w drodze polubownej przed polubownym sądem konsumenckim lub przez właściwy miejscowo dla Sprzedawcy sąd powszechny