1. Sprzedawca – Michał Bieńko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Bieńko 7123302618 REGON 362960892 ul. Wrońska 1B/64 20-327 Lublin jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. Właściciel Sklepu internetowego przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników.

3. Właściciel Sklepu internetowego informuje, iż dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego podane w formularzach zamówień i/lub kontaktowych będą przetwarzane wyłącznie do jak najlepszego świadczenia konkretnych usług Sklepu internetowego.W celu realizacji usług za pośrednictwem Sklepu internetowego, właściciel Sklepu internetowego może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

4. Podanie przez użytkownika Sklepu internetowego jego danych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej, kodu CVV/CVC iest dobrowolne, jednakże bez tych danych Sprzedawca nie będzie w stanie zrealizować zamówienia

5. Właściciel Sklepu internetowego informuje iż nie przekazuje, oraz nie sprzedaje, ani nie użycza danych osobowych użytkowników Sklepu internetowego żadnym osobom trzecim, ani firmom, instytucjom czy organizacjom działającym na terenie Polski, jaki poza nim.

6. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat (przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń). Po upływie tego okresu przysługuje użytkownikowi prawo do żądania usunięcia danych osobowych

7. Właściciel Sklepu internetowego nie przekazuje danych osobowych użytkownika żadnym osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów wspierających Właściciela Sklepu internetowego przy realizacji zamówienia, w szczególności firm kurierskich, biura rachunkowego oraz podwykonawców IT, przy czym nastąpi to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

8. Dane osobowe użytkownika nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, chyba że serwery, na których właściciel Sklepu internetowego przechowuje dane będą znajdować się w państwie uznanym przez Komisję Europejską za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

9. Dokonując zakupu produktu i podając swoje dane teleadresowe, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela Sklepu internetowego w celu związanym ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika oraz akceptuje przyjęcie do wiadomości prawa wglądu do treści oraz poprawiania danych wpisanych do formularza rejestracyjnego.

10. Użytkownik Sklepu internetowego ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z konkretnych produktów Sklepu internetowego.

11. Do poprawnego przetworzenia zamówienia oraz jego realizacji Właściciel Sklepu internetowego potrzebuje m.in poniższych danych o użytkowniku:

12. Zakres danych, które użytkownik musi podać może być szerszy, w tym także obejmować dane szczególne dotyczące stanu zdrowia użytkownika.

13. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od właściciela Sklepu internetowego lub innych współdziałających z nim podmiotów na adres e-mail użytkownika wprowadzony przy składaniu zamówienia lub korzystając z formularza kontaktu z Właścicielem Sklepu internetowego. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

14. Serwis wykorzystuje narzędzia remarketingowe w postaci usługi Facebook Piksel (wewnętrzne i zewnętrzne pliki cookies), co jest równoznaczne z profilowaniem preferencji użytkownika Serwisu i ma na celu optymalizację reklam wyświetlanych w Serwisie i portalu Facebook, w tym reklam zachęcających Użytkownika do ponownego skorzystania z Serwisu. Celem uniknięcia wątpliwości Serwis informuje, że w wyniku profilowania stosowanego przez Serwis względem Użytkownika nie jest podejmowana żadna decyzja, która miałaby się opierać wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołująca wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Użytkownika wpływająca.Witryna korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak: Google Analitycs używanych do celów wewnętrznych, służących do poprawy funkcjonalności witryny, optymalizacji i łatwości użytkowania. Właściciel witryny może zobaczyć za pomocą tych narzędzi, w jaki sposób użytkownik porusza się po witrynie, jakie treści przegląda, skąd trafił na witrynę oraz wiele innych danych analitycznych. Wszystkie czynności są jednak anonimowe, właściciel serwisu widzi powyższe czynności jako dane anonimowe, nie jest w stanie przypisać ich konkretnemu użytkownikowi, dane te nie zawierają danych osobowych.

15. Dane wpisane do formularza zamówienia lub kontaktowego powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, który dokonuje zakupu w Sklepie internetowym i być zgodne z prawdą. Adres e-mail podany przy składaniu zamówienia jest adresem do doręczeń wszelkich informacji użytkownikowi koniecznych do realizacji umowy za pomocą Sklepu internetowego.

16. Właściciel Sklepu internetowego gwarantuje użytkownikowi prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

17. Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienia poprzez skontaktowanie się z Właścicielem Sklepu internetowego pod adresem mailowym podanym w regulaminie.

18. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Sklepu internetowego, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym – zgodnie k.p.c.

19. Wszystkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą udostępnione na Sklepu internetowego.